นปช.แถลงการณ์4ปีคสช.ขีดเส้นจัดเลือกตั้งก.พ.62

นปช.แถลงการณ์ 4 ปีรัฐประหารจี้ คสช.คืนอำนาจประชาชน ขีดเส้นจัดเลือกตั้ง ก.พ.62 เร่งสร้างความปรองดองอย่างแท้จริง หยุดจับกุมคุมขังคนเห็นต่างเมื่อวันที่ 21 พ.ค. กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ออกแถลงการณ์นปช.ในวาระครบรอบสี่ปีการยึดอำนาจรัฐประหารของคสช. โดยระบุว่า   นปช.ในฐานะองค์กรประชาชนผู้รักประชาธิปไตยและสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ที่อำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนไทยอย่างแท้จริง การที่ประชาชนให้โอกาสคสช.ในการใช้อำนาจปกครองประเทศโดยการทำรัฐประหารใช้กำลังกองทัพเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2550  ซึ่งเป็นผลพวงจากการรัฐประหารในรอบปี 2549  บัดนี้เวลาล่วงเลยมาแล้วนานสี่ปี  ซึ่งนับว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากกว่าที่คสช.จะอ้างเหตุผลที่จะยืดเวลาการยึดอำนาจให้ยาวนานให้มากว่านี้อีกต่อไป  จึงถึงเวลาที่จะต้องคืนอำนาจการปครองให้กับประชาชนได้แล้ว

โดยนปช.มีข้อเรียกร้องต่อคสช.ดังต่อไปนี้ 1. ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนโดยเร็ว  โดยจัดให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างช้าที่สุดคือในเดือนก.พ. 2562 ตามคำมั่นสัญญาของคสช. 2. ยกเลิกประกาศ คำสั่ง ของคสช.ที่ลิดรอนสิทธิ เสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชน  3. ยกเลิกประกาศ คำสั่ง ที่ห้ามพรรคการเมือง นักการเมือง ทำงานการเมือง ให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ4 .ยุติการแทรกแซงครอบงำองค์กรอิสระ  เพื่อมิให้มีปฏิบัติการใด ๆ ที่มีเจตนาทำลายล้างฝ่ายที่เห็นต่างทางการเมืองที่ไม่สนับสนุนการยึดอำนาจรัฐปรหารหรือไม่สนับสนุนคสช. 5.เร่งปัจจัยที่จะทำให้เกิดการปรองดองอย่างแท้จริง  โดยทำให้คดีความต่าง ๆ นั้นได้รับการปฏิบัติอย่างมีความเสมอภาคทางกฎหมาย ทั้งนี้การใช้ความรุนแรงจับกุมคุมขัง ปราบปรามประชาชน การทำรัฐประหารและการรักษาอำนาจคณะรัฐประหารเพื่อสยบความเคลื่อนไหวของประชาชนนั้น  ไม่อาจแก้ความขัดแย้งรุนแรงในสังคมไทยได้  และไม่อาจนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายการปรองดองอย่างแท้จริง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews