จี้สางปัญหาหมักหมม ขสมก.

สหภาพแรงานฯ ขสมก. ร่วมยินดีบอร์ดใหม่ พร้อมยื่นหนังสือจี้สางปัญหาหมักหมม ขสมก. ด้านประธานบอร์ดน้อมรับเร่งพิจารณา เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ นายวีระพงษ์ วงศ์แหวน ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) พร้อมพนักงาน สหภาพฯขสมก. 30 คน เข้าแสดงความยินดีและยื่นหนังสือให้กับนายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการ (บอร์ด) 

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาขสมก. และพนักงาน ดังนี้ 1.ให้ ขสมก. จ่ายเงินสมทบเพิ่ม ให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่มีอายุงานต่ำกว่า 20 ปีลงมาจ่าย 12% และพนักงานและมีอายุงาน 20 ปีขึ้นไปจ่าย 15%เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. ให้รัฐบาลรับผิดชอบหนี้สินของ ขสมก. ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพราะเกิดจากนโยบายของภาครัฐที่ให้เก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุน และจัดสรรงบประมาณชดเชยส่วนต่างที่ขาดหายไป หากไม่รับภาระหนี้สินให้ ขสมก. ปรับอัตราค่าโดยสารตามต้นทุนที่แท้จริงได้ 3.เร่งรัดแก้ไขปัญหากรณีศาล ปกครองกลางมีคำพิพากษาให้ ขสมก. ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง ให้แก่บริษัทเบสรินกรุ๊ปจำกัดก็รณีบอกเลิกสัญญาไม่รับรถใหม่ 292 คัน และให้ชะลอการรับรถของบริษัท ช ทวีจำกัด (มหาชน) จนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นและให้เร่งรัดจัดหารถเมล์ใหม่ให้ครบตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และแผนฟื้นฟู 3,000 คัน 

นายวีระพงษ์ กล่าวต่อว่า 4.ให้เร่งรัดจำหน่ายรถที่ปลดระวางโดยวิธีการประมูลขายหรือบริจาคให้โรงเรียนหน่วยงานและครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันใช้สถานที่จอดรถของเอกชนจะต้องเสียค่าเช่า และจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยมาดูแลซึ่งค่าใช้จ่ายเกินจำเป็น 5.ให้ติดตามหนี้สินรถร่วมเอกชนทุกประเภทที่ค้างชำระค่าตอบแทนดูให้ฝ่ายกฎหมายเร่งรัดติดตามหนี้สินตามกฏหมาย เพื่อไม่ให้สัญญาต่างๆ หมดอายุความ และให้ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานทุกตำแหน่งเพื่อไม่ให้องค์กรเสียหาย 6.ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแรกบรรจุวันละ 330 บาท7.การแต่งตั้งประธานคณะทำงานชุดต่างๆ ต้องพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์เข้าใจปัญหาองค์กรและให้ผู้แทนสหภาพแรงงานฯ เข้ามีส่วนร่วมในคณะทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ ที่ผ่านมาการแต่งตั้งคณะทำงานที่มาจากบุคคลภายนอกต้องมีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองงบประมาณเกินความจำเป็นแต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews